Rekrutacja - Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim

Idź do spisu treści

Menu główne

Rekrutacja


I N F O R M A C J A
w sprawie rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 5
im. Kubusia Puchatka w Sokołowie Podlaskim
na rok szkolny 201
8/2019


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim


i n f o r m u j e,  że:


1. Dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Sokołowie Podlaskim przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Dotyczy to wyłącznie dzieci przyjmowanych po raz pierwszy do przedszkola.

Rodzice dzieci już przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola – www.przedszkole5.sokp.pl.

3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Sokołów Podlaski.

4. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Miasta mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu Miasta – przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te same kryteria, o których mowa poniżej w pkt. 5.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria z odpowiadającą im określoną liczbą punktów.

a) kryteria podstawowe
(art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)

10

2.

Niepełnosprawność dziecka

10

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

10

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

10

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

10

6.

Samotne wychowanie dziecka w rodzinie

10

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą

10

b) kryteria dodatkowe (załącznik do Uchwały Nr XXIII/130/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lutego 2017 roku)

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Zatrudnienie* obojga rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie

10

2.

Zatrudnienie* jednego z rodziców / opiekunów prawnych dziecka
załącznik: oświadczenie

5

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola
załącznik: oświadczenie

8

4.

Zdeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
załącznik: oświadczenie

1 punkt za każdą godzinę

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka - przedszkolem publicznym
załącznik: oświadczenie

4

6.

Uczęszczanie wcześniej do żłobka - placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Mieście Sokołów Podlaski
załącznik: zaświadczenie

2

* - na równi z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę traktuje się osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, osobę uczącą się (studiującą) w trybie dziennym i osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

6. W przypadku spełniania danego kryterium - spośród kryteriów podstawowych (ustawowych), do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium.
Spełnianie kryteriów dodatkowych potwierdzane jest odpowiednim oświadczeniem, w którym składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sokołów Podlaski na rok szkolny 201
8/2019 (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 29 stycznia 2018r.

9. Wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami (oświadczeniami) należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie od 1 marca 201
8 r. do 30 marca 2018 r.

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w przedszkolu listy dzieci przyjętych do przedszkola, zawierającej ich imiona i nazwiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie nadal dysponować wolnymi miejscami Dyrektor Przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2018
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia
29 stycznia 2018 r.TERMINY


przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przeprowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
na rok szkolny 201
8/2019


Lp.

Rodzaje czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

zasadniczego

uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca
do 30 marca

od 2 maja
do 11 maja

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy**

od 3 kwietnia
do 18 kwietnia

od 14 maja
do 24 maja

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwiecień

25 maj

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 27 kwietnia

do 30 maja

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwiecień

1 czerwiec

**  - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) art. 150 ust. 7 - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 w, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o aktywności zawodowej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczenie o zadeklarowaniu przez rodziców czasu pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie

Oświadczenie dotyczące położenia przedszkola względem miejsca zamieszkania

Adaptacja nowych przedszkolaków

Wyprawka przedszkolaka


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego